Kullanım koşulları

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.humanatolye.com uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Human Organizasyon Tic. Ltd. Şti. ve www.humanatolye.com (ikisi birlikte "HUMAN" olarak anılacaktır), tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer.

Hükümleri:

1. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu HUMAN'ın tasarrufundadır. HUMAN önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
2. HUMAN Sitedeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır.
3. HUMAN herhangi bir sebeple Sitenin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.
4. Bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, HUMAN tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımınız haricinde hiçbir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitede yer alan bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.
5. Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda HUMAN ve/veya başka üçüncü bir şahısın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya mal varlığına tecavüz edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, HUMAN ile doğrudan ya da dolaylı olarak girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.
6. HUMAN, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata Site üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda HUMAN'a herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili kullanıcılar HUMAN'ın her türlü zararını tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7. Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, HUMAN'ın yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek ya da başka otomatik aletler ya da manuel aletlerin ve işlemlerin kullanılması yasaktır.
8. HUMAN'In çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım kullanmayacağınızı, sitemiz alt yapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
9. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. HUMAN, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek HUMAN ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile HUMAN'dan rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında HUMAN'a yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
10. HUMAN; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, HUMAN kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
11. HUMAN, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
12. HUMAN'ın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve HUMAN'ın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
13. HUMAN, Site’de sunulan içerikleri her zaman değiştirebilme; Sitedeki bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına haizdir. HUMAN, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
14. HUMAN, Site üzerinden, HUMAN'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HUMAN'ın herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.
15. HUMAN, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı HUMAN'ın kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
16. Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.
17. Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, HUMAN Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

Cihannüma Mah. Hüsnü Savman Sok.Çelik Apt. No:40 D:17 Beşiktaş / İstanbul  

info@humanatolye.com 

+90 212 801 19 62

+90 533 145 52 86